20140805 02

The lunar Landscape of NE Xinjaing. Near Kumul, Xinjiang, China